VIII Zjazd Oddziału Wojewódzkiego

VIII Zjazd Delegatów Oddziału  Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. świętokrzyskiego odbył się w dniu 14 marca 2023 r. w „Zajeździe dla Ciebie” w miejscowości Piotrów-Zagościniec  gm. Łagów, gdzie sekretariat zjazdu rejestrował delegatów i wydawał materiały zjazdowe dla wszystkich uczestników.

Otwarcia obrad dokonał Jerzy Kurek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, który powitał 36 Delegatów Zjazdu wybranych na Walnych Zebraniach Członków w 13 Kołach z terenu woj. świętokrzyskiego oraz zaproszonych gości w osobach:

 • st. bryg Marcina Machowskiego –Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 • Wiesława Woszczynę – Wiceprezesa Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie,
 • ks. kan. Marka Mrugałę – Kapelana Świętokrzyskich Strażaków,
 • Pana Stanisława Wałka – skarbnika Świętokrzyskiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach,
 • Panią Izabele Jaros – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Kielcach,
 • Pana Marcina Wójcika – Przewodniczącego Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • Pana Pawła Stefańskiego – Wiceprzewodniczącego Regionalnej Sekcji NSZZ ” Solidarność”,
 • Panów Prezesów nowo wybranych zarządów Kół z naszego oddziału oraz członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, którzy nie zostali delegatami na VIII Zjazd.

Kolejnym punktem zjazdu było uczczenie minutą ciszy wszystkich tych co odeszli na wieczną wartę w czasie minionej kadencji.

Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym został kol. Jerzy Żelazny oraz Sekretarzy Zjazdu w osobach kol. Stanisław Woś i kol. Arkadiusz Wesołowski. Zjazd z pośród delegatów wybrał także Komisje Mandatowo – Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków.

Kolejnym punktem zjazdu było przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w VII Kadencji przez Prezesa Oddziału Wojewódzkiego kol. Jerzego Kurka, następnie swoje sprawozdania przedstawili Skarbnik kol. Ewa Kędzior i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego kol. Jacenty Socha, który zawnioskował o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach.

Wniosek po burzliwej dyskusji przegłosowano jednogłośnie.

Zasłużonych działaczy związku uhonorowano wpisami do Honorowej Księgi Zasłużonych  poprzez wręczenie tym osobom stosownych certyfikatów, a także wręczono odznaczenia i listy okolicznościowe dla ustępującego Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego.

W części wyborczej Zjazdu Delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w ilości 13 osób. Zarząd na pierwszy swoim posiedzeniu w dniu zjazdu ukonstytuował się w następująco:

 • Prezes – Jerzy Kurek
 • V-ce Prezes – Jerzy Żelazny
 • V-ce Prezes – Zbigniew Nobis
 • Sekretarz – Stanisław Woś
 • Skarbnik – Ewa Kędzior
 • Członek Prezydium – Wiesław Woszczyna
 • Członek zarządu – Teresa Czerwińska
 • Członek zarządu – Grzegorz Jankowski
 • Członek zarządu – Jerzy Janowski
 • Członek zarządu – Jarosław Wleciał
 • Członek zarządu – Sławomir Litwiński
 • Członek zarządu – Jan Chrabąszcz
 • Członek zarządu – Adam Kwaśniak

Następnie wybrano skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w ilości 5 osób. Komisja odbyła swoje pierwsze posiedzenie i ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący  –  Jacenty Socha,
 • Wiceprzewodniczący  –  Zbigniew Serafin
 • Sekretarz  – Jarosław Pławski
 • Członek  – Waldemar Skubisz
 • Członek – Jan Szczygieł

Delegatami na VIII Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani Jerzy Kurek, Wiesław Woszczyna, Jerzy Żelazny.

Zjazd przyjął uchwały i zatwierdził protokoły przedstawione przez Komisje Uchwał i Wniosków.

Na zakończenie nowo wybrany Prezes  podziękował za obdarzone zaufanie  i przedstawił kierunki działania oddziału.

Zaproszeni Goście zabrali głos.

Po wyczerpaniu całego przyjętego programu Zjazd został zakończony, a jego uczestnicy przemieścili się z sali obrad do sali konsumpcyjnej na obiad.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego składa serdeczne podziękowania Panu nadbrygadierowi Krzysztofowi Cioskowi za pomoc w przygotowaniu VIII Zjazdu Delegatów Oddziału oraz Panom Komendantom Miejskiemu i Powiatowym za udostępnienie środków transportu do przewiezienia delegatów na Zjazd. Zarząd również składa serdeczne podziękowania dla kol. Ryszarda Haby, który wykonał dokumentacje zdjęciową VIII Zjazdu.

Zaproszenie na walne zebranie

Szanowni członkowie koła nr 7
przy Komendzie Miejskiej PSP
w Kielcach

Uprzejmie zapraszam wszystkich członków naszego koła na Walne Zebranie Członków Koła nr 7 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach, który odbędzie się w restauracji „Pod Młynem” ul. Spacerowa 1 w Morawicy.

Termin – 26 stycznia 2023 r. godz. 1000

Proszę o potwierdzenia swojej obecności do dnia 12 stycznia 2023 roku do Pani Agnieszki Zając w KW PSP dla emerytów komendy wojewódzkiej PSP lub sekretariat KM PSP dla emerytów komendy miejskiej.

Prezes Koła nr 7
Jerzy Kurek

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania,
 2. Wybranie Prezydium Walnego Zebrania,
 3. Wybór protokolanta/ów,
 4. Wybór Przewodniczącego obrad,
 5. Przedstawienie sprawozdań Prezesa, Skarbnika, i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 6. Dyskusja i wystąpienia osób zaproszonych,
 7. Wybory Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
 8. Wybory delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów,
 9. Wolne wnioski,
 10. Zakończenie obrad

VIII Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 8 grudnia br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia odbyło się VIII Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Prezesi, sekretarze i skarbnicy zarządów Kół z naszego województwa oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • nadbryg. Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Marcin Charuba – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZOW kol. Jerzy Kurek, który po przywitaniu wszystkich uczestników przedstawił program posiedzenia. Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie emerytów.

Kol. Prezes ZOW zaproponował skreślenie z porządku obrad pkt. dot. informacji z pracy Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego za ostatni okres – poprzez glosowanie poprawkę przyjęto.

Po przegłosowaniu porządku obrad kol. Prezes ZOW przedstawił informację z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres, poinformował m.in., że w posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczył wiceprezes Zarządu Głównego kol. Wiesław Woszczyna oraz członek Zarządu Głównego kol. Jerzy Kurek oraz sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Żelazny. Następnie przedstawił informację z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres od maja do listopada br., przypomniał o obowiązkach wynikających z Ustawy o rachunkowości i zasadach wydatkowania środków finansowych będących w gestii poszczególnych Kół.

Przedstawił także, w imieniu Skarbnika informację dotyczącą spraw finansowych, poinformował, że składki członkowskie do Zarządu Głównego są odprowadzane na bieżąco i nie mamy zaległości, natomiast składki członkowskie przez poszczególne Koła były wpłacane do ZW w miarę możliwości systematycznie.

Prezes ZOW przedstawił informacje odnośnie kampanii sprawozdaczo – wyborczej w 2023 r. w Kołach i Zjazdu Delegatów naszego Oddziału Wojewódzkiego. Poinformował że, materiały niezbędne na zebrania w Kołach oraz zasady wyborów wynikające ze Statutu można pobrać ze strony internetowej Naszego Oddziału. Została zaproponowana data Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego na dzień 14 marca 2023 roku, powyższy termin został przyjęty.

Zaproponowano także, żeby w każdy pierwszy wtorek miesiąca był dyżur w poszczególnych Kołach Związku. Koledzy Prezesi Kół przedstawili sukcesy swoich zarządów oraz podzielili się swoimi bolączkami.

W dyskusji glos zabrał Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Krzysztof Ciosek, który pogratulował dotychczasowej działalności, życzył sukcesów w roku następnym oraz złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne.

V-ce Prezes Zarządu Głównego kol. Wiesław Woszczyna w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia złożył życzenia w swoim imieniu oraz od Zarządu Głównego.

Na zakończenie posiedzenia Kapelan świętokrzyskich strażaków ks. kan. Marek Mrugała wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę i po rozdaniu dla każdego uczestnika spotkania opłatka, złożono sobie Życzenia Świąteczne oraz Noworoczne.

VII Plenarne posiedzenie Zarządu

W  dniu 27 kwietnia br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP na terenie powiatu starachowickiego. Uczestnikami spotkania byli członkowie Zarządu Wojewódzki, Wojewódzka Komisja Rewizyjna  oraz Prezesi wszystkich Kół z terenu województwa świętokrzyskiego wraz ze skarbnikami.

Organizatorem posiedzenia wyjazdowego był zarząd koła nr 4 w Starachowicach. Koledzy ze Starachowic przygotowali dla uczestników posiedzenia niespodziankę, która miała na celu zapoznanie z historią i specyfiką ziemi starachowickiej. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego oraz zaproszeni gości zwiedzili Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach. Pobyt w muzeum poszerzył wiedzę strażakom emerytom na temat rozwoju miasta na przestrzeni wieków.

 Natomiast posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego odbyło się w miejscowości Mirzec „Modrzewiowym Dworku”. Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego  zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Grzegorz Rajca  – Z – ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego,
 • mł. bryg. Sławomir Zięba –  Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Prezes Zarządu Głównego ZE i RP RP.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków – emerytów w roku 2021. Następnie Wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Wiesław Woszczyna z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Kol. Jerzym Kurkiem wręczyli byłemu Prezesowi Koła w Końskich Kol. Zbigniewowi Pałoszowi list okolicznościowy w podziękowaniu za wieloletnie kierowaniem Kołem w Końskich.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono:

 1. Informację z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres od ostatniego posiedzenia,  
 2. Omówiono sprawy z zakresu finansów Zarządu Wojewódzkiego,
 3. Przewodniczący WKR kol. Jacenty Socha przedstawił informację komisji rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego i postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2021, które zostało udzielone jednogłośnie,
 4. Informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w I kwartale 2022, 
 5. Informację z działalności pracy w poszczególnych kołach, 
 6. Informację z posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP odbytego w dniach 7-9.04.2022 r.,
 7. Omówiono organizację  obchodów 30-lecia  naszego związku i poinformowano że z tej okazji będzie wydana książka.
 8. Poinformowano o zmianach w składzie Zarządu Głównego oraz poinformowano o ufundowaniu Sztandaru dla KG PSP.
 9. Przekazano informacje o obchodach 30- lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Na tym posiedzenie zakończono.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego składa serdeczne podziękowanie dla Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz dla Zarządu Koła nr 4 za pomoc w organizacji wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach.

VI Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 14 grudnia br. w Restauracji Pod Młynem w Morawicy odbyło się VI Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli Prezesi wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Krzysztof Ciosek   – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Mariusz Góra – Zastępca Komendanta Miejskiego  PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZE i RP RP,
 • kol. Jan Nowak i Marian Oksiński – Prezesi Honorowi Zarządu Wojewódzkiego,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Oddziału Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków i emerytów w roku 2021 a następnie w  pierwszej części  posiedzenia przekazano;

 • informację z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację z działalności Oddziału Wojewódzkiego i  realizacji planu pracy za rok bieżący,
 • przedstawiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego,
 • omówiono realizację planów pracy w poszczególnych kołach,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2021,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2022, który po przegłosowaniu zatwierdzono.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego podziękował Panu Komendantowi Wojewódzkiemu za okazana pomoc przy realizowaniu zadań statutowych związku. Podziękowania zostały również skierowane do Komendanta Miejskiego i Komendantów Powiatowych.

Pod sumując rok działalności jako stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS oraz okres trwającej pandemii kol. Jerzy Kurek podziękował wszystkim prezesom i zarządom kół przy komendach powiatowych oraz miejskiej za zaangażowanie i poświecenie swojego czasu na realizacje nakreślonych zadań, a w szczególności na integrację środowiska emeryckiego.

Drugą część bardziej uroczysta rozpoczęła się od poświęcenia opłatków przez Kapelana Wojewódzkiego ks. kan. Marka Mrugałę który następnie wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę i po zaśpiewaniu kalendy łamiąc się opłatkiem złożono sobie Życzenia Świąteczne i Noworoczne. Spotkanie zakończyło się wspólnym świątecznym obiadem.

V Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 29 czerwca br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia odbyło się V Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli Prezesi oraz skarbnicy zarządów kół w województwie, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Krzysztof Ciosek –  Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Mariusz Góra – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • kol. płk. poż. Jan Nowak– Prezes Honorowy ZW ZEiRP w Kielcach.

Po zapoznaniu uczestników posiedzenia z programem narady uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie emerytów.

Ważnym elementem posiedzenia było wręczenie wyróżniającym się emerytom oraz pracownikom KWPSP współpracujących z naszym Oddziałem odznaczeń związkowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wręczenia odznaczeń dokonali V-ce Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP kol. Wiesław Woszczyna,  Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego kol. Jan Nowak i Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZEiRPRP kol. Jerzy Kurek.

W dalszej części omówiono:

 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację realizacji planu pracy Oddziału Wojewódzkiego,
 • przedstawiono sprawy finansowe Oddziału Wojewódzkiego,
 • przeprowadzono szkolenie skarbników w zakresie finansów w kołach,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2020,
 • informację z realizacji planów pracy w poszczególnych kołach.

podjęto uchwałę o aktualizacji składu osobowego Kapituły Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

III Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 28 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP formie wideokonferencji w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz w siedzibach Komend Powiatowych PSP.

Podczas III posiedzenia zarządu w tej kadencji przekazano;

 • informacje z posiedzenia Zarządu Głównego ZE i RP RP z dnia 26 czerwca br.,
 • informacje dotyczącą działalności Oddziału Wojewódzkiego,
 • informacje dotyczącą spraw finansowych Zarządu Wojewódzkiego,
 • Informacje Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP,
 • informacje z pracy Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego  za pierwsze półrocze 2020,
 • informacje, iż z dniem 9 czerwca br. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach posiada osobowość prawną, ponieważ został zarejestrowany w KRS,

oraz

 • omówiono realizację zadań statutowych w poszczególnych kołach,
 • omówiono najważniejsze sprawy emerytów w okresie pandemii,
 • przedstawiono informację dotyczącą wpisów do księgi honorowej Związku Emerytów i Rencistów oraz składania wniosków w sprawie odznaczeń,

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzka Komisja Rewizyjna, Prezesi Kół oraz zaproszeni członkowie zarządów kół.

Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Kielcach składa serdeczne podziękowania dla Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz  Komendantom Powiatowym PSP za pomoc w organizacji posiedzenia zarządu w formie zdalnej .

II Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 12 grudnia br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia koło Piekoszowa odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli członkowie zarządów wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli zaproszeni goście w osobach:

 • bryg. Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • bryg. Sławomir Karwat – Komendant Miejski PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZEiRP RP,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków – emerytów w roku 2019, następnie w pierwszej części przekazano;

 • informację ze Zjazdu Krajowego ZE i RP RP który odbył się w dniach 6 – 8 czerwca br. w Augustowie,
 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP z dnia 14 listopada br.,
 • przeprowadzono szkolenie z zakresu finansów,
 • omówiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację z pracy Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2019,
 • omówiono realizację zadań statutowych w poszczególnych kołach,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2020, który po przegłosowaniu zatwierdzono,
 • w sprawach organizacyjnych i informacyjnych przekazano min. informację dotyczącą propozycji wycieczek organizowanych przez Zarząd Wojewódzki.

Druga część bardziej uroczysta rozpoczęła się od poświęcenia opłatków przez Kapelana Wojewódzkiego ks. kan. Marka Mrugałę, który następnie
wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę i po zaśpiewaniu kolendy każdy z każdym mógł połamać się opłatkiem i złożyć sobie Życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Spotkanie zakończono wspólnym świątecznym obiadem.

„Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Kielcach składa serdeczne podziękowania dla Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Komendanta Miejskiego w Kielcach i Komendantom Powiatowym PSP za organizację spotkań emeryckich oraz okazałą wszelką pomoc”.

Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 11 grudnia br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia koło Piekoszowa odbyło się plenarne  posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli członkowie zarządów wszystkich kół w województwie, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Robert Sabat  – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • bryg. Sławomir Kabat – Komendant Miejski  PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

W pierwszej części  posiedzenia przekazano;

 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2018,
 • informację realizacji planu pracy Zarządu Wojewódzkiego,
 • informację realizację planów pracy w poszczególnych kołach,
 • przedstawiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego,
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2019, który po przegłosowaniu zatwierdzono,
 • w sprawach organizacyjnych i informacyjnych przekazano min. informację dotyczącą walnych zjazdów w kołach.

Pierwszą część zakończono wręczeniem koszy upominkowych oraz listów okolicznościowych dla jubilatów obchodzących 85 i 80 rocznicę urodzin będącymi członkami honorowymi naszego związku. Zarząd Wojewódzki podziękował ks. Markowi za okazywana pomoc w realizacji statutowych zadań w kończącej się kadencji.

Drugą część bardziej uroczysta rozpoczęła się od poświęcenia opłatków przez Kapelana Wojewódzkiego ks. kan. Marka Mrugałe, który następnie wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę. Rozdano dla każdego uczestnika spotkania opłatki, gdzie każdy z każdym mógł połamać się opłatkiem i złożyć sobie Życzenia Świąteczne oraz Noworoczne. Spotkanie zakończyło się wspólnym świątecznym obiadem.

Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 12 grudnia br. w Dworze Dziekanów w miejscowości Zielonka koło Solca Zdroju odbyło się plenarne integracyjne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym wzięły udział członkowie Zarządów wszystkich kół z naszego województwa, Zarząd Wojewódzki oraz Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli zaproszeni goście w osobach:

 • Andrzej Bętkowski – V-ce Wojewoda  Świętokrzyski,
 • st. bryg. Robert Sabat  – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • mł. bryg. Marek Lis – Z-ca Komendanta Powiatowego  PSP w Busku – Zdroju,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego ZE i RP RP,
 • ks. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich Strażaków,
 • ks. Tadeusz Szlachta – Kapelan Strażaków powiatu buskiego

Posiedzenie na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych emerytów w roku 2017, następnie w pierwszej części  przekazano;

 • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
 • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2017,
 • omówiono realizację planów pracy w poszczególnych kołach,
 • przedstawiono sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego
 • przedstawiono projekt planu pracy Zarządu Wojewódzkiego na rok 2017, który po przegłosowaniu zatwierdzono,
 • w sprawach organizacyjnych i informacyjnych przekazano min. informację dotyczącą nadzwyczajnego zjazdu.

Drugą część rozpoczęto uroczystym wspólnym opłatkiem podczas którego na wstępie ks. Marek Mrugała wygłosił Słowo Boże, następnie odmówiono modlitwę, zaśpiewano kolędę łamiąc się opłatkiem złożono sobie Życzenia Noworoczne.

Spotkanie zakończono wspólnym świątecznym obiadem.