VIII Zjazd Oddziału Wojewódzkiego

VIII Zjazd Delegatów Oddziału  Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. świętokrzyskiego odbył się w dniu 14 marca 2023 r. w „Zajeździe dla Ciebie” w miejscowości Piotrów-Zagościniec  gm. Łagów, gdzie sekretariat zjazdu rejestrował delegatów i wydawał materiały zjazdowe dla wszystkich uczestników.

Otwarcia obrad dokonał Jerzy Kurek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, który powitał 36 Delegatów Zjazdu wybranych na Walnych Zebraniach Członków w 13 Kołach z terenu woj. świętokrzyskiego oraz zaproszonych gości w osobach:

 • st. bryg Marcina Machowskiego –Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 • Wiesława Woszczynę – Wiceprezesa Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie,
 • ks. kan. Marka Mrugałę – Kapelana Świętokrzyskich Strażaków,
 • Pana Stanisława Wałka – skarbnika Świętokrzyskiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach,
 • Panią Izabele Jaros – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Kielcach,
 • Pana Marcina Wójcika – Przewodniczącego Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • Pana Pawła Stefańskiego – Wiceprzewodniczącego Regionalnej Sekcji NSZZ ” Solidarność”,
 • Panów Prezesów nowo wybranych zarządów Kół z naszego oddziału oraz członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, którzy nie zostali delegatami na VIII Zjazd.

Kolejnym punktem zjazdu było uczczenie minutą ciszy wszystkich tych co odeszli na wieczną wartę w czasie minionej kadencji.

Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym został kol. Jerzy Żelazny oraz Sekretarzy Zjazdu w osobach kol. Stanisław Woś i kol. Arkadiusz Wesołowski. Zjazd z pośród delegatów wybrał także Komisje Mandatowo – Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków.

Kolejnym punktem zjazdu było przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w VII Kadencji przez Prezesa Oddziału Wojewódzkiego kol. Jerzego Kurka, następnie swoje sprawozdania przedstawili Skarbnik kol. Ewa Kędzior i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego kol. Jacenty Socha, który zawnioskował o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach.

Wniosek po burzliwej dyskusji przegłosowano jednogłośnie.

Zasłużonych działaczy związku uhonorowano wpisami do Honorowej Księgi Zasłużonych  poprzez wręczenie tym osobom stosownych certyfikatów, a także wręczono odznaczenia i listy okolicznościowe dla ustępującego Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego.

W części wyborczej Zjazdu Delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w ilości 13 osób. Zarząd na pierwszy swoim posiedzeniu w dniu zjazdu ukonstytuował się w następująco:

 • Prezes – Jerzy Kurek
 • V-ce Prezes – Jerzy Żelazny
 • V-ce Prezes – Zbigniew Nobis
 • Sekretarz – Stanisław Woś
 • Skarbnik – Ewa Kędzior
 • Członek Prezydium – Wiesław Woszczyna
 • Członek zarządu – Teresa Czerwińska
 • Członek zarządu – Grzegorz Jankowski
 • Członek zarządu – Jerzy Janowski
 • Członek zarządu – Jarosław Wleciał
 • Członek zarządu – Sławomir Litwiński
 • Członek zarządu – Jan Chrabąszcz
 • Członek zarządu – Adam Kwaśniak

Następnie wybrano skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w ilości 5 osób. Komisja odbyła swoje pierwsze posiedzenie i ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący  –  Jacenty Socha,
 • Wiceprzewodniczący  –  Zbigniew Serafin
 • Sekretarz  – Jarosław Pławski
 • Członek  – Waldemar Skubisz
 • Członek – Jan Szczygieł

Delegatami na VIII Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani Jerzy Kurek, Wiesław Woszczyna, Jerzy Żelazny.

Zjazd przyjął uchwały i zatwierdził protokoły przedstawione przez Komisje Uchwał i Wniosków.

Na zakończenie nowo wybrany Prezes  podziękował za obdarzone zaufanie  i przedstawił kierunki działania oddziału.

Zaproszeni Goście zabrali głos.

Po wyczerpaniu całego przyjętego programu Zjazd został zakończony, a jego uczestnicy przemieścili się z sali obrad do sali konsumpcyjnej na obiad.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego składa serdeczne podziękowania Panu nadbrygadierowi Krzysztofowi Cioskowi za pomoc w przygotowaniu VIII Zjazdu Delegatów Oddziału oraz Panom Komendantom Miejskiemu i Powiatowym za udostępnienie środków transportu do przewiezienia delegatów na Zjazd. Zarząd również składa serdeczne podziękowania dla kol. Ryszarda Haby, który wykonał dokumentacje zdjęciową VIII Zjazdu.