O nas

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki w Kielcach działa  od 1994 r. zrzesza strażaków Państwowej Straży Pożarnej przechodzących na emerytury i renty po zakończeniu służby oraz członków ich rodzin, aby działać wspólnie o godność, respektowanie praw nabytych i uprawnień.

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa – to wspólne inicjatywy, integracja środowiska, rozwijanie działalności kulturalnej, artystycznej, pomoc i opieka schorowanym oraz samotnym członkom. Takie działania podejmujemy w 13 kołach naszego województwa.

Nie pozostańmy obojętni. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa to również szersze możliwości aktywności społecznej w ramach organizacji senioralnych w miastach i gminach, a także na szczeblu ogólnopolskim. Zapraszam na Naszą stronę  internetową oraz do siedziby Oddziału Wojewódzkiego, a przede wszystkim do Kół działających przy każdej komendzie powiatowej i miejskiej.

Emerycie i rencisto nie siedź w domu spotkaj się w gronie koleżanek i kolegów  z którymi kiedyś pełniłeś służbę.

Rys historyczny

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej to organizacja działająca  już prawie 30 lat. Szeregi Związku liczą  603 członków zwyczajnych na terenie województwa świętokrzyskiego. Jesteśmy w Związku w którym na terenie całej Polski jest nas 11 tys. członków. Niemała jest też liczba członków wspierających. Wchodzimy w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zrzeszającej emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służb Ochrony Państwa. Wszystkie te organizacje razem skupiają  ponad 100 tysięcy członków i mają coraz większe zrozumienie  oraz akceptację działań u ponad 400 tysięcy mundurowych emerytów i rencistów  oraz ich rodzin.

A tak to się zaczęło…

Zmiany ustrojowe w naszym kraju, które nastąpiły pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, wywołały potrzebę utworzenia organizacji zrzeszającej byłych funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych.

Organizacji samodzielnej i niezależnej, o większym zakresie oddziaływania, niż czyniły to dotychczas działające kluby emerytów milicyjnych.

Powstanie Stowarzyszenia – Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa i jego działalność.

Na dzień 1 lutego 1993 r. na stan 49 województw w 32 działały Koła Środowiskowe Emerytów Pożarników przy Okręgowych Zarządach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów bądź w niektórych województwach (Kraków, Łódź, Elbląg i Gdańsk) Kluby Emerytów.

Był to czas na realizację organizacyjnego zamiaru powołania przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pionu branżowego pożarników.

Pierwsze spotkanie emerytów które przeszło do historii polskiego pożarnictwa odbyło się w dniu 2 lutego 1993 r.z inicjatywy Pana Klemensa Dziermańskiego z Białegostoku w siedzibie ZG ZOSP RP w Warszawie. Sukcesem tego spotkania było w niedalekiej przyszłości stworzenie związku emerytów i rencistów pożarnictwa skupiających ludzi naszej służby.

W zebraniu, wzięło udział 41 osób z 29-ciu województw z udziałem zaproszonych gości: byłych Komendantów Głównych gen. Zygmunta Jarosza  i płk Andrzeja Gatlika oraz przedstawiciela Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Komendy Głównej PSP. Po burzliwej dyskusji w wyniku przegłosowanych postanowień powołano Krajowe Przedstawicielstwo Pożarników Emerytów i Rencistów w składzie:                                                     

 • płk  Klemens Dziermański – Przewodniczący z Białegostoku
 • płk Włodzimierz Tessar – członek z Warszawy
 • płk Jerzy Kluczyński – członek z Warszawy
 • ppłk Włodzimierz Kobza – członek z Łodzi
 • ppłk Bogusław Ignaszek – członek z Poznania,

które upoważniono  i zobowiązano do reprezentowania interesów środowiska pożarników emerytów w dochodzeniu równoprawnych świadczeń emerytalnych wszystkim byłym strażakom będącym już na emeryturze przed dniem 1 lipca1992 r. W tym spotykaniu z naszego środowiska uczestniczył Radosław Kałamaga z Buska Zdroju.

Na dzień 20 lipca 1994 r. przedstawicielstwo to zwołało do Warszawy ogólnokrajowe spotkanie przewodniczących kół i klubów emeryckich.  W spotkaniu uczestniczyło 31 osób z 26 województw. 

W trakcie emocjonujących obrad wyłoniona została Komisja Uchwał w składzie: Albin Piątkowski, Jan Korbanek i Marian Oksiński, która w wyniku konstruktywnej dyskusji wypracowała treść uchwały o rozwiązaniu Krajowego Przedstawicielstwa Pożarników Emerytów i utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą: Związek Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego, natomiast przedstawicielom woj. białostockiego powierzono podjęcie prac organizacyjno – założycielskich tego związku. Z naszego regionu w tym spotkaniu uczestniczyli:

 • Radosław Kałamaga,
 • Marian  Oksiński.

Grupa założycielska z woj. białostockiego skoncentrowała się na czynnościach związanych z  rejestracją Związku i jego statutu oraz tworzeniu struktur w terenie. W dniu 19 września 1994 r. Sąd Wojewódzki  w Białymstoku postanowił o rejestracji stowarzyszenia.

Od tej daty wyżej wymieniona grupa założycielska stała się czasowym Prezydium Zarządu Głównego. Wkrótce po rejestracji stowarzyszenia   w dniu  4 listopada 1994 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego zwróciło się z apelem do emerytów i rencistów po zawodowej służbie pożarniczej o wstępowanie w szeregi powstającego związku.

W apelu przedstawiono okoliczności powstania Związku i problemy z jakimi sam Związek musi sobie poradzić. Po okresie organizacji i odbyciu zjazdów wojewódzkich zwołany został  I-wszy Zjazd Krajowy, który odbył się w Szkole Podoficerskiej w Supraślu w dniach  3 i 4 grudnia 1995 r.  Uczestniczyło w nim 56 osób, w tym 26 Delegatów, 24 Prezesów Zarządu Wojewódzkiego i 6 zaproszonych gości.  Nasza organizacja w dniu Zjazdu liczyła 2200 członków. Zjazd wybrał władze krajowe w skład których weszli:

 1. Klemens Dziermański – Prezes
 2. Leszek Pierzchanowski – V-ce Prezes
 3. Jerzy Gadomski – V-ce Prezes
 4. Tadeusz Myszkowski – Sekretarz
 5. Waldemar Rytel – Skarbnik
 6. Tadeusz Baniak – członek prezydium
 7. Jerzy Górnicki – członek prezydium
 8. Dominik Masłowski – członek prezydium
 9. Albin Piątkowski – członek prezydium
 10. Witold Gryc – członek prezydium
 11. Jan Korbanek – członek zarządu
 12. Piotr Mońko – członek zarządu
 13. Jan Nowak – członek zarządu
 14. Jan Smykała – członek zarządu
 15. Mirosław Wojtyniak – członek zarządu

Główna Komisja Rewizyjna:

 1. Franciszek Kuczyński – Przewodniczący
 2. Wiktor Sękowski
 3. Henryk Kozłowski
 4. Marian Sidor
 5. Józef Goliński

Uchwałą Zjazdu zmieniono dotychczasowa nazwę organizacji na Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Siedzibą władz krajowych pozostał Białystok a w Warszawie utworzono Filię Zarządu Głównego z V-ce Prezesem Leszkiem Pierzchanowskim.

W okresie pozjazdowym następuje dynamiczny rozwój naszej organizacji. Na dzień 1 czerwca 1996 r. działało 35 Zarządów Wojewódzkich  a ilość członków wzrosła do 3732 osób.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. po wprowadzeniu nowego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju dla naszego związku reforma administracyjna oznaczała podjęcie działań zmierzających do stworzenia modelu organizacyjnego przystającego do nowego podziału terytorialnego kraju w odniesieniu do województw. Zarząd Główny ZEiRP RP na swym posiedzeniu z udziałem prezesów Zarządów Wojewódzkich przyjął pakiet uchwał dla realizacji przyśpieszonej kampanii sprawozdawczo – wyborczej w kołach i wyborczej Zarządu Wojewódzkiego w nowo powstałych województwach, natomiast w przeddzień II Zjazdu Krajowego, który odbył się w dniach 20 – 21 czerwca 1999 r., we wszystkich 16 województwach  funkcjonowały Zarządy Wojewódzkie, działało 262 kół terenowych zrzeszających łącznie 8102 członków w skali kraju.

Nowo wybrany Zarząd Główny zobligowany uchwałami zjazdowymi nasilił działania wnioskowo – interwencyjne w obszarze spraw wcześniej podejmowanych, a dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych i usprawnienia obsługi świadczeniobiorców.

Powstanie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w województwie i jego działalność.

Na terenie naszego województwa w maju 1994 r. zawiązała się grupa inicjatywna, która podjęła się zadania stworzenia struktur Związku. Weszli do niej emerytowani strażacy:

 1. Radosław Kałamaga
 2. Jan Nowak
 3. Marian Oksiński
 4. Władysław Świercz
 5. Henryk Tynkowski
 6. Henryka Tynkowska
 7. Stanisław Walczak
 8. Jan Waśniewski

W sierpniu 1994 r. działając z upoważnienia grupy Marian Oksiński wystąpił z pismem do wybranych emerytów  o tworzenie kół przy poszczególnych komendach rejonowych.

Pierwsze koło na terenie województwa kieleckiego powstało w dniu 12 września 1994 r. w Kazimierzy Wielkiej, na którego czele stanął Czesław Stępień. Drugie koło zawiązało się w dniu 7 listopada 1994 roku we Włoszczowie jego prezesem został Marek Koper. Trzecie koło w województwie kieleckim założono w dniu 28 listopada 1994 r. w Pińczowie z prezesem został Tadeusz Zyguła. Zaczęły powstawać kolejne koła tak, że pod koniec roku 1994na terenie województwa działało 9 kół. W swoich szeregach koła  skupiały 134 członków.

Następnym kolejnym dziesiątym powstałym kołem było koło w Ostrowcu Świętokrzyskim, które powstało 31 stycznia 1995 r., a prezesem  został Jan Waśniewski.

W dniu 28 lutego 1995 r. w Kielcach odbył się I Zjazd Delegatów Kół podczas którego wybrano Tymczasowy Zarząd Wojewódzki.

W jego skład weszli:

 1. Marian Oksiński – Prezes
 2. Radosław Kałamaga – V-ce Prezes
 3. Józef Sławski – Sekretarz
 4. Kazimierz Nowak Skarbnik
 5. Stanisław Walczak – Członek Zarządu

Wybrano też Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Jan Waśniewski – Przewodniczący
 2. Marek Koper – Członek
 3. Henryk Tynkowski – Członek

W następnych latach ilość kół i członków była następująca w:

 • 1995 r.  – 10 kół i 151 członków,
 • 1996 r.  – 10 kół i 198 członków
 • 1997 r.  –  8 kół i 181 członków

W dniu 10 października 1997 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, wymuszone to zostało odejściem na wieczną wartę dwóch członków Zarządu Wojewódzkiego Kazimierza Nowaka i Stanisława Walczaka. Do nowo wybranego zarządu weszli:

 1. Marian Oksiński – Prezes
 2. Radosław Kałamaga – V-ce Prezes
 3. Józef Sławski – Sekretarz
 4. Zbigniew Barchanowski – Skarbnik
 5. Jan Nowak – Członek
 6. Ireneusz Szafarczyk – Członek
 7. Ryszard Godzina – Członek

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Jan Waśniewski – Przewodniczący
 2. Andrzej Knap – Członek
 3. Piotr Downarowicz – Członek

W tym czasie prezesami w chwili powstania kół byli:

 • Kazimierza Wielka – Czesław Stępień
 • Włoszczowa – Marek Koper
 • Pińczów – Tadeusz Zyguła
 • Starachowice – Henryk Tynkowski
 • Jędrzejów – Stanisław Walczak
 • Miechów – Mieczysław Świrek
 • Kielce – Marian Oksiński
 • Końskie – Jan Dębski
 • Busko Zdrój – Radosław Kałamaga
 • Ostrowiec Świętokrzyski – Jan Waśniewski 

W dniu 25 marca 1999 r. w Kielcach obradował II Wojewódzki Zjazd Delegatów. Do nowo wybranego zarządu weszli:

 1. Marian Oksiński – Prezes
 2. Zbigniew Barchanowski – V-ce Prezes
 3. Józef Sławski – Sekretarz
 4. Andrzej Antosik – Skarbnik
 5. Radosław Kałamaga – Członek
 6. Andrzej Knap – Członek
 7. Stanisław Czerwień – Członek

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Jan Waśniewski Przewodniczący
 2. Stanisław Ogórek – Członek
 3. Jan Krawczyk – Członek

W chwili zjazdu na terenie naszego województwa istniało 12 kół zrzeszających 275 członków.

Delegatami na II Krajowy Zjazd Delegatów zostali:

 • Zbigniew Barchanowski,
 • Jan Nowak,
 • Marian Oksiński.

W skład nowo wybranego Zarządu Głównego  wszedł z naszego województwa Jan Nowak jako członek Zarządu Głównego.

W dniu 18 września 2001 r. Uchwałą nr 1 Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Kielcach działając na podstawie § 32 pkt. 4 Statutu ZEiRP RP powołał istniejące na terenie województwa świętokrzyskiego następujące koła jako podstawowe terenowe jednostki organizacyjne Związku:

 • Koło nr 1 w Kazimierzy Wielkiej
 • Koło nr 2 we Włoszczowie
 • Koło nr 3 w Pińczowie
 • Koło nr 4 w Starachowicach
 • Koło nr 5 w Jędrzejowie
 • Koło nr 6 w Opatowie
 • Koło nr 7 w Kielcach
 • Koło nr 8 w Końskich
 • Koło nr 9 w Busku Zdroju
 • Koło nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Koło nr 11 w Sandomierzu
 • Koło nr 12 w Staszowie
 • Koło nr 13 w Skarżysku Kamienna

W dniu 27 lutego 2003 r. w Kielcach obradował III Wojewódzki Zjazd Delegatów. Do nowo wybranego zarządu weszli:

 1. Marian Oksiński – Prezes
 2.  Jan Nowak – V-ce Prezes
 3.  Andrzej Antosik – Sekretarz
 4.  Ireneusz Szafarczyk – Skarbnik
 5.  Zbigniew Barchanowski – Członek
 6.  Marek Koper – Członek
 7. Piotr Burda – Członek

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Wiesława Karaś – Przewodniczący
 2.  Stanisław Ogórek – Członek
 3.  Kazimierz Małek – Członek

W chwili zjazdu na terenie naszego województwa istniało 13 kół zrzeszających 381 członków.

W dniu 12 kwietnia 2007 r. obradował IV Wojewódzki Zjazd Delegatów. Stan członków wynosił 404 osoby w 11 kołach (dwa koła rozwiązano w Kazimierzy Wielkiej i Opatowie). Godność Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku nadano Marianowi Oksińskiemu za kilkunastoletnie kierowanie Zarządem Wojewódzkim. Do nowo wybranego zarządu weszli:

 1. Jan Nowak – Prezes
 2.  Zbigniew Barchanowski – V-ce Prezes
 3.  Andrzej Antosik – Sekretarz
 4.  Bogusława Rzegocka – Skarbnik
 5.  Andrzej Siewior – Członek
 6.  Roman Kunys – Członek
 7.  Piotr Downarowicz – Członek
 8.  Kazimierz Kuleta – Członek       
 9.  Piotr Burda – Członek
 10. Tadeusz Sobczyk – Członek

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Wiesława Karaś – Przewodniczący
 2.  Stanisław Ogórek – Członek
 3.  Jan Majcher – Członek

Delegatami na Zjazd byli;

 1. Jan Nowak
 2.  Marian Oksiński 

 W skład nowego Zarządu Głównego wszedł Jan Nowak jako członek Zarządu.

W dniu 30 marca 2011 r. obradował V Wojewódzki Zjazd Delegatów. Stan członków na dzień Zjazdu wynosił 576 w 13 kołach.  Do nowo wybranego zarządu weszli:

 1. Jan Nowak – Prezes
 2. Marian Oksiński – Prezes Honorowy
 3. Zbigniew Barchanowski – V-ce Prezes
 4. Jacenty Socha – Sekretarz
 5. Bogusława Rzegocka – Skarbnik
 6. Roman Kunys – Członek
 7. Jan Albrycht – Członek
 8. Adam Kwaśniak – Członek
 9. Zbigniew Nobis – Członek
 10. Zbigniew Pałosz – Członek
 11. Józef Kędziora – Członek
 12. Marian Stoczkiewicz – Członek
 13. Stanisław Wijas – Członek
 14. Robert Rożek – Członek
 15. Grzegorz Jankowski – Członek

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Piotr Downarowicz – Przewodniczący
 2.  Henryk Szymański – Członek
 3.  Bogdan Ziomek – Członek

Delegatami na Zjazd byli;

 • Jan Nowak
 • Jacenty Socha
 • Zbigniew Pałosz

W skład Zarządu Głównego wszedł Jan Nowak jako członek Zarządu.

W dniu 24 marca 2015 r. obradował VI Wojewódzki Zjazd Delegatów. Stan członków na dzień Zjazdu wynosił 583 osoby w 13 kołach. Godność Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku nadano Janowi Nowakowi za kierowanie związkiem przez dwie kadencje. Do nowo wybranego zarządu weszli:

 1. Jerzy Kurek – Prezes
 2.  Jacenty Socha – V-ce Prezes
 3.  Jerzy Żelazny – Sekretarz
 4.  Ewa Kędzior – Skarbnik
 5.  Grzegorz Jankowski – Członek Zarządu
 6.  Józef Kędziora – Członek Zarządu
 7.  Wiesław Woszczyna – Członek
 8.  Sławomir Litwiński – Członek
 9.  Zbigniew Pałosz – Członek
 10.  Marian Stoczkiewicz – Członek
 11.  Jerzy Jankowski – Członek
 12.  Waldemar Skubisz – Członek
 13.  Zbigniew Nobis – Członek
 14.  Jan Nowak – Członek Honorowy
 15.  Marian Oksiński – Członek Honorowy

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej weszli:

 1.  Piotr Downarowicz –Przewodniczący
 2.  Zbigniew Serafin – V- ce przewodniczący
 3.  Henryk Szymański – Sekretarz
 4. Czesław Szmalec – Członek

Delegatami na zjazd byli;

 • Zbigniew Barchanowski
 • Jerzy Kurek, jako Prezes Zarządu Wojewódzkiego
 • Jan Nowak
 • Wiesław Woszczyna

W skład Zarządu Głównego z naszego województwa weszli: Wiesław Woszczyna jako wiceprezes Zarządu i Jerzy Kurek jako członek Zarządu.

W dniu 27 marca 2019 r. obradował VII Wojewódzki Zjazd Delegatów,  w którym wzięło udział 39 delegatów wybranych przez poszczególne koła naszego województwa. Stan członków na dzień Zjazdu wynosił 606 osoby w 13 kołach.

Podczas Zjazdu uhonorowano wpisem do Księgi Honorowej Zasłużonych założycieli Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP;

 • st. bryg Mariana Oksińskiego
 • płk. Jana Nowaka
 • ppłk. Andrzeja Knapa
 • płk. Radosława Kałamagę.

Zjazd Wojewódzki Delegatów wybrał nowe władze  Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i Wojewódzką Komisją Rewizyjną na nową kadencję. W skład nowo wybranego zarządu weszli:

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego wchodzą:

 1.  Jerzy Kurek – Prezes
 2.  Jerzy Żelazny – V-ce Prezes
 3.  Zbigniew Nobis – V-ce Prezes
 4.  Stanisław Woś – Sekretarz
 5.  Ewa Kędzior – Skarbnik
 6. Wiesław Woszczyna – Członek Prezydium

Członkami Zarządu Wojewódzkiego zostali:

 1.  Jan Albrycht
 2.  Paweł Cabala
 3.  Tomasz Dadia
 4. Jerzy Janowski
 5. Sławomir Litwiński
 6. Zbigniew Pałosz
 7. Piotr Patraś
 8. Jarosław Pławski
 9. Waldemar Skubisz
 10. Jarosław Wleciał

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

 1. Jacenty Socha Przewodniczący
 2. Zbigniew Serafin – V- ce przewodniczący
 3. Czesław Szmalec – Członek

Delegatami na zjazd Krajowy byli;

 • Jerzy Kurek,
 • Wiesław Woszczyna
 • Jerzy Żelazny

 W skład Zarządu Głównego z naszego województwa weszli: Wiesław Woszczyna jako wiceprezes Zarządu, Jerzy Kurek jako członek Zarządu i Jerzy Żelazny jako sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej.

W dniu 12 grudnia 2019 r. roku w Kielcach podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach podjęto decyzje w oparciu o Statut uchwalony na Zjedzie Krajowym w dniu 9 czerwca 2019 roku, że Oddziały Wojewódzkie powinny posiadać osobowość prawną. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego podjęło starania, aby Oddział Wojewódzki wraz z Kołami zarejestrować w KRS. Sąd wpisał do rejestru Oddział Wojewódzki ZEiRP RP w Kielcach w dniu 9 czerwca 2020 roku pod numerem 0000844446. Skład Zarządu który został zgłoszony do KRS przedstawia się następująco:

 1. Jerzy Kurek  – Prezes
 2. Jerzy Żelazny  – V-ce Prezes
 3. Zbigniew Nobis – V-ce Prezes
 4. Stanisław Woś – Sekretarz
 5. Ewa Kędzior – Skarbnik
 6. Wiesław Woszczyna – Członek Prezydium
 7. Paweł Cabala – Członek
 8. Jan Albrycht – Członek
 9. Jarosław Wleciał – Członek
 10. Jerzy Janowski – Członek
 11. Piotr Patraś – Członek
 12. Zbigniew Pałosz – Członek
 13. Grzegorz Jankowski – Członek
 14. Tomasz Dadia – Członek
 15. Waldemar Skubisz – Członek
 16. Jarosław Pławski – Członek
 17. Sławomir Litwiński – Członek

Natomiast skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału został zarejestrowany w KRS w składzie:

 1. Jacenty Socha – Przewodnicząc
 2. Zbigniew Serafin – V- ce przewodniczący
 3. Czesław Szmalec – Członek 

Po roku działalności, ze składu Zarządu wycofał się kolega Tomasz Dadia reprezentujący koło w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zarząd postanowił nie włączać dodatkowej osoby do swojego składu w miejsce wakatu jakie powstało po rezygnacji kol. Dadii.

* w opracowaniu wykorzystano materiał z Kroniki powstania i działalności Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej opracowanej przez Prezesa Honorowego Zarządu Głównego ZEiRP RP płk poż. w st spocz. mgr Klemensa Dziermańskiego i Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego  w Kielcach ZEiRP RP st. bryg w st spocz. mgr Mariana Oksińskiego.

Kielce, 15 grudnia 2022 r.

Opracował:

st. bryg. w st. spocz. Jerzy Żelazny