Zaproszenie na majówkę

Zarząd Koła Nr 7 Związku Emerytów i Rencistów R.P. w Kielcach informuje,  że  w dniu 24 maja 2023 r. organizuje majówkę z okazji „DNIA STRAŻAKA”.

Program majówki:

 • wyjazd autokarem z placu KW PSP w dniu 24. 05. o godz. 830,
 • zwiedzanie zamku Krzysztopór gm. Iwańska około godz. 1000,
 • zwiedzanie – muzeum w Opatowie około godz. 1130,
 • msza święta w kolegiacie Opatowskiej o godz. 1300,
 • strażacka majówka odbędzie się w „Zajeździe dla Ciebie” miejscowość  Piotrów-Zagościniec 26a gmina Łagów o godz. 1430,
 • zakończenie imprezy o godz. 2100.

Przyjazd do Kielc na plac KW PSP około godz. 2200.

Zapisy na majówkę wraz z opłatą w wysokości 40 zł od osoby dla członków Koła nr 7 przyjmowane będą w dniu 9 maja (wtorek) 2023r. w godz. 1100 do 1300 w Sali tradycji, (parter w budynku KW PSP ).

W powyższym dniu można również uregulować składki członkowskie.

Przy zapisywaniu się na majówkę prosimy podać czy uczestnik spotkania będzie korzystał z autokaru bądź czy uda się na spotkanie własnym środkiem transportu. Dodatkowo prosimy podanie czy uczestnik będzie zwiedzał trasę podziemną w Opatowie, ponieważ do pokonania jest trzy kondygnacje w dół schodami.

VIII Zjazd Oddziału Wojewódzkiego

VIII Zjazd Delegatów Oddziału  Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. świętokrzyskiego odbył się w dniu 14 marca 2023 r. w „Zajeździe dla Ciebie” w miejscowości Piotrów-Zagościniec  gm. Łagów, gdzie sekretariat zjazdu rejestrował delegatów i wydawał materiały zjazdowe dla wszystkich uczestników.

Otwarcia obrad dokonał Jerzy Kurek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, który powitał 36 Delegatów Zjazdu wybranych na Walnych Zebraniach Członków w 13 Kołach z terenu woj. świętokrzyskiego oraz zaproszonych gości w osobach:

 • st. bryg Marcina Machowskiego –Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 • Wiesława Woszczynę – Wiceprezesa Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie,
 • ks. kan. Marka Mrugałę – Kapelana Świętokrzyskich Strażaków,
 • Pana Stanisława Wałka – skarbnika Świętokrzyskiego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach,
 • Panią Izabele Jaros – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Kielcach,
 • Pana Marcina Wójcika – Przewodniczącego Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • Pana Pawła Stefańskiego – Wiceprzewodniczącego Regionalnej Sekcji NSZZ ” Solidarność”,
 • Panów Prezesów nowo wybranych zarządów Kół z naszego oddziału oraz członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, którzy nie zostali delegatami na VIII Zjazd.

Kolejnym punktem zjazdu było uczczenie minutą ciszy wszystkich tych co odeszli na wieczną wartę w czasie minionej kadencji.

Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Zjazdu, którym został kol. Jerzy Żelazny oraz Sekretarzy Zjazdu w osobach kol. Stanisław Woś i kol. Arkadiusz Wesołowski. Zjazd z pośród delegatów wybrał także Komisje Mandatowo – Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków.

Kolejnym punktem zjazdu było przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w VII Kadencji przez Prezesa Oddziału Wojewódzkiego kol. Jerzego Kurka, następnie swoje sprawozdania przedstawili Skarbnik kol. Ewa Kędzior i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego kol. Jacenty Socha, który zawnioskował o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach.

Wniosek po burzliwej dyskusji przegłosowano jednogłośnie.

Zasłużonych działaczy związku uhonorowano wpisami do Honorowej Księgi Zasłużonych  poprzez wręczenie tym osobom stosownych certyfikatów, a także wręczono odznaczenia i listy okolicznościowe dla ustępującego Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego.

W części wyborczej Zjazdu Delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w ilości 13 osób. Zarząd na pierwszy swoim posiedzeniu w dniu zjazdu ukonstytuował się w następująco:

 • Prezes – Jerzy Kurek
 • V-ce Prezes – Jerzy Żelazny
 • V-ce Prezes – Zbigniew Nobis
 • Sekretarz – Stanisław Woś
 • Skarbnik – Ewa Kędzior
 • Członek Prezydium – Wiesław Woszczyna
 • Członek zarządu – Teresa Czerwińska
 • Członek zarządu – Grzegorz Jankowski
 • Członek zarządu – Jerzy Janowski
 • Członek zarządu – Jarosław Wleciał
 • Członek zarządu – Sławomir Litwiński
 • Członek zarządu – Jan Chrabąszcz
 • Członek zarządu – Adam Kwaśniak

Następnie wybrano skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w ilości 5 osób. Komisja odbyła swoje pierwsze posiedzenie i ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący  –  Jacenty Socha,
 • Wiceprzewodniczący  –  Zbigniew Serafin
 • Sekretarz  – Jarosław Pławski
 • Członek  – Waldemar Skubisz
 • Członek – Jan Szczygieł

Delegatami na VIII Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani Jerzy Kurek, Wiesław Woszczyna, Jerzy Żelazny.

Zjazd przyjął uchwały i zatwierdził protokoły przedstawione przez Komisje Uchwał i Wniosków.

Na zakończenie nowo wybrany Prezes  podziękował za obdarzone zaufanie  i przedstawił kierunki działania oddziału.

Zaproszeni Goście zabrali głos.

Po wyczerpaniu całego przyjętego programu Zjazd został zakończony, a jego uczestnicy przemieścili się z sali obrad do sali konsumpcyjnej na obiad.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego składa serdeczne podziękowania Panu nadbrygadierowi Krzysztofowi Cioskowi za pomoc w przygotowaniu VIII Zjazdu Delegatów Oddziału oraz Panom Komendantom Miejskiemu i Powiatowym za udostępnienie środków transportu do przewiezienia delegatów na Zjazd. Zarząd również składa serdeczne podziękowania dla kol. Ryszarda Haby, który wykonał dokumentacje zdjęciową VIII Zjazdu.

Wycieczka śladami Pana Jezusa

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach organizuje wyjazd do Ziemi Świętej w dniach 3-10.11.2023 roku. Chętni na ten wyjazd zapraszamy w dniu 28 marca 2023 do KW PSP w celu wpłacenia zaliczki w kwocie 1000 złotych od osoby. Organizatorzy zwrócą zaliczkę, gdy grupa nie będzie liczyć co najmniej 30 osób. Koszt całkowity wyjazdu to

2270 zł plus 610 USD.

Program wyjazdu

Zaproszenie na walne zebranie

Szanowni członkowie koła nr 7
przy Komendzie Miejskiej PSP
w Kielcach

Uprzejmie zapraszam wszystkich członków naszego koła na Walne Zebranie Członków Koła nr 7 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach, który odbędzie się w restauracji „Pod Młynem” ul. Spacerowa 1 w Morawicy.

Termin – 26 stycznia 2023 r. godz. 1000

Proszę o potwierdzenia swojej obecności do dnia 12 stycznia 2023 roku do Pani Agnieszki Zając w KW PSP dla emerytów komendy wojewódzkiej PSP lub sekretariat KM PSP dla emerytów komendy miejskiej.

Prezes Koła nr 7
Jerzy Kurek

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania,
 2. Wybranie Prezydium Walnego Zebrania,
 3. Wybór protokolanta/ów,
 4. Wybór Przewodniczącego obrad,
 5. Przedstawienie sprawozdań Prezesa, Skarbnika, i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 6. Dyskusja i wystąpienia osób zaproszonych,
 7. Wybory Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
 8. Wybory delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów,
 9. Wolne wnioski,
 10. Zakończenie obrad

VIII Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 8 grudnia br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia odbyło się VIII Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Prezesi, sekretarze i skarbnicy zarządów Kół z naszego województwa oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • nadbryg. Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Marcin Charuba – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZOW kol. Jerzy Kurek, który po przywitaniu wszystkich uczestników przedstawił program posiedzenia. Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie emerytów.

Kol. Prezes ZOW zaproponował skreślenie z porządku obrad pkt. dot. informacji z pracy Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego za ostatni okres – poprzez glosowanie poprawkę przyjęto.

Po przegłosowaniu porządku obrad kol. Prezes ZOW przedstawił informację z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres, poinformował m.in., że w posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczył wiceprezes Zarządu Głównego kol. Wiesław Woszczyna oraz członek Zarządu Głównego kol. Jerzy Kurek oraz sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Żelazny. Następnie przedstawił informację z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres od maja do listopada br., przypomniał o obowiązkach wynikających z Ustawy o rachunkowości i zasadach wydatkowania środków finansowych będących w gestii poszczególnych Kół.

Przedstawił także, w imieniu Skarbnika informację dotyczącą spraw finansowych, poinformował, że składki członkowskie do Zarządu Głównego są odprowadzane na bieżąco i nie mamy zaległości, natomiast składki członkowskie przez poszczególne Koła były wpłacane do ZW w miarę możliwości systematycznie.

Prezes ZOW przedstawił informacje odnośnie kampanii sprawozdaczo – wyborczej w 2023 r. w Kołach i Zjazdu Delegatów naszego Oddziału Wojewódzkiego. Poinformował że, materiały niezbędne na zebrania w Kołach oraz zasady wyborów wynikające ze Statutu można pobrać ze strony internetowej Naszego Oddziału. Została zaproponowana data Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego na dzień 14 marca 2023 roku, powyższy termin został przyjęty.

Zaproponowano także, żeby w każdy pierwszy wtorek miesiąca był dyżur w poszczególnych Kołach Związku. Koledzy Prezesi Kół przedstawili sukcesy swoich zarządów oraz podzielili się swoimi bolączkami.

W dyskusji glos zabrał Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Krzysztof Ciosek, który pogratulował dotychczasowej działalności, życzył sukcesów w roku następnym oraz złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne.

V-ce Prezes Zarządu Głównego kol. Wiesław Woszczyna w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia złożył życzenia w swoim imieniu oraz od Zarządu Głównego.

Na zakończenie posiedzenia Kapelan świętokrzyskich strażaków ks. kan. Marek Mrugała wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę i po rozdaniu dla każdego uczestnika spotkania opłatka, złożono sobie Życzenia Świąteczne oraz Noworoczne.