V Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 29 czerwca br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia odbyło się V Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli Prezesi oraz skarbnicy zarządów kół w województwie, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

  • st. bryg. Krzysztof Ciosek –  Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
  • bryg. Mariusz Góra – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
  • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
  • kol. płk. poż. Jan Nowak– Prezes Honorowy ZW ZEiRP w Kielcach.

Po zapoznaniu uczestników posiedzenia z programem narady uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie emerytów.

Ważnym elementem posiedzenia było wręczenie wyróżniającym się emerytom oraz pracownikom KWPSP współpracujących z naszym Oddziałem odznaczeń związkowych „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wręczenia odznaczeń dokonali V-ce Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP kol. Wiesław Woszczyna,  Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego kol. Jan Nowak i Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZEiRPRP kol. Jerzy Kurek.

W dalszej części omówiono:

  • informację z posiedzenia prezydium Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres,
  • informację realizacji planu pracy Oddziału Wojewódzkiego,
  • przedstawiono sprawy finansowe Oddziału Wojewódzkiego,
  • przeprowadzono szkolenie skarbników w zakresie finansów w kołach,
  • informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w roku 2020,
  • informację z realizacji planów pracy w poszczególnych kołach.

podjęto uchwałę o aktualizacji składu osobowego Kapituły Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.