Zaproszenie na walne zebranie

Szanowni członkowie koła nr 7
przy Komendzie Miejskiej PSP
w Kielcach

Uprzejmie zapraszam wszystkich członków naszego koła na Walne Zebranie Członków Koła nr 7 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach, który odbędzie się w restauracji „Pod Młynem” ul. Spacerowa 1 w Morawicy.

Termin – 26 stycznia 2023 r. godz. 1000

Proszę o potwierdzenia swojej obecności do dnia 12 stycznia 2023 roku do Pani Agnieszki Zając w KW PSP dla emerytów komendy wojewódzkiej PSP lub sekretariat KM PSP dla emerytów komendy miejskiej.

Prezes Koła nr 7
Jerzy Kurek

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania,
 2. Wybranie Prezydium Walnego Zebrania,
 3. Wybór protokolanta/ów,
 4. Wybór Przewodniczącego obrad,
 5. Przedstawienie sprawozdań Prezesa, Skarbnika, i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 6. Dyskusja i wystąpienia osób zaproszonych,
 7. Wybory Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
 8. Wybory delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów,
 9. Wolne wnioski,
 10. Zakończenie obrad

VIII Plenarne posiedzenie Zarządu

W dniu 8 grudnia br. w Restauracji Chelosiowy Dwór w miejscowości Jaworznia odbyło się VIII Plenarne posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego ZE i RP RP w którym udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Prezesi, sekretarze i skarbnicy zarządów Kół z naszego województwa oraz Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

W plenarnym posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

 • nadbryg. Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Marcin Charuba – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 • ks. kan. Marek Mrugała – Wojewódzki Kapelan świętokrzyskich strażaków.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZOW kol. Jerzy Kurek, który po przywitaniu wszystkich uczestników przedstawił program posiedzenia. Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie emerytów.

Kol. Prezes ZOW zaproponował skreślenie z porządku obrad pkt. dot. informacji z pracy Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego za ostatni okres – poprzez glosowanie poprawkę przyjęto.

Po przegłosowaniu porządku obrad kol. Prezes ZOW przedstawił informację z posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego ZE i RP RP za ostatni okres, poinformował m.in., że w posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczył wiceprezes Zarządu Głównego kol. Wiesław Woszczyna oraz członek Zarządu Głównego kol. Jerzy Kurek oraz sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Żelazny. Następnie przedstawił informację z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres od maja do listopada br., przypomniał o obowiązkach wynikających z Ustawy o rachunkowości i zasadach wydatkowania środków finansowych będących w gestii poszczególnych Kół.

Przedstawił także, w imieniu Skarbnika informację dotyczącą spraw finansowych, poinformował, że składki członkowskie do Zarządu Głównego są odprowadzane na bieżąco i nie mamy zaległości, natomiast składki członkowskie przez poszczególne Koła były wpłacane do ZW w miarę możliwości systematycznie.

Prezes ZOW przedstawił informacje odnośnie kampanii sprawozdaczo – wyborczej w 2023 r. w Kołach i Zjazdu Delegatów naszego Oddziału Wojewódzkiego. Poinformował że, materiały niezbędne na zebrania w Kołach oraz zasady wyborów wynikające ze Statutu można pobrać ze strony internetowej Naszego Oddziału. Została zaproponowana data Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego na dzień 14 marca 2023 roku, powyższy termin został przyjęty.

Zaproponowano także, żeby w każdy pierwszy wtorek miesiąca był dyżur w poszczególnych Kołach Związku. Koledzy Prezesi Kół przedstawili sukcesy swoich zarządów oraz podzielili się swoimi bolączkami.

W dyskusji glos zabrał Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Krzysztof Ciosek, który pogratulował dotychczasowej działalności, życzył sukcesów w roku następnym oraz złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne.

V-ce Prezes Zarządu Głównego kol. Wiesław Woszczyna w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia złożył życzenia w swoim imieniu oraz od Zarządu Głównego.

Na zakończenie posiedzenia Kapelan świętokrzyskich strażaków ks. kan. Marek Mrugała wygłosił Słowo Boże, odmówił modlitwę i po rozdaniu dla każdego uczestnika spotkania opłatka, złożono sobie Życzenia Świąteczne oraz Noworoczne.

VII Plenarne posiedzenie Zarządu

W  dniu 27 kwietnia br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP na terenie powiatu starachowickiego. Uczestnikami spotkania byli członkowie Zarządu Wojewódzki, Wojewódzka Komisja Rewizyjna  oraz Prezesi wszystkich Kół z terenu województwa świętokrzyskiego wraz ze skarbnikami.

Organizatorem posiedzenia wyjazdowego był zarząd koła nr 4 w Starachowicach. Koledzy ze Starachowic przygotowali dla uczestników posiedzenia niespodziankę, która miała na celu zapoznanie z historią i specyfiką ziemi starachowickiej. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego oraz zaproszeni gości zwiedzili Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach. Pobyt w muzeum poszerzył wiedzę strażakom emerytom na temat rozwoju miasta na przestrzeni wieków.

 Natomiast posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego odbyło się w miejscowości Mirzec „Modrzewiowym Dworku”. Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego  zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach:

 • st. bryg. Grzegorz Rajca  – Z – ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego,
 • mł. bryg. Sławomir Zięba –  Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach,
 • kol. Wiesław Woszczyna – V-ce Prezes Zarządu Głównego ZE i RP RP.

Posiedzenie na wniosek Prezesa Zarządu Wojewódzkiego rozpoczęto minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków – emerytów w roku 2021. Następnie Wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Wiesław Woszczyna z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Kol. Jerzym Kurkiem wręczyli byłemu Prezesowi Koła w Końskich Kol. Zbigniewowi Pałoszowi list okolicznościowy w podziękowaniu za wieloletnie kierowaniem Kołem w Końskich.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono:

 1. Informację z działalności Zarządu Wojewódzkiego za okres od ostatniego posiedzenia,  
 2. Omówiono sprawy z zakresu finansów Zarządu Wojewódzkiego,
 3. Przewodniczący WKR kol. Jacenty Socha przedstawił informację komisji rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego i postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2021, które zostało udzielone jednogłośnie,
 4. Informację z prac Komisji Socjalnej o wykorzystaniu funduszu socjalnego w I kwartale 2022, 
 5. Informację z działalności pracy w poszczególnych kołach, 
 6. Informację z posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP odbytego w dniach 7-9.04.2022 r.,
 7. Omówiono organizację  obchodów 30-lecia  naszego związku i poinformowano że z tej okazji będzie wydana książka.
 8. Poinformowano o zmianach w składzie Zarządu Głównego oraz poinformowano o ufundowaniu Sztandaru dla KG PSP.
 9. Przekazano informacje o obchodach 30- lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Na tym posiedzenie zakończono.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego składa serdeczne podziękowanie dla Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz dla Zarządu Koła nr 4 za pomoc w organizacji wyjazdowego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Kielcach.

Informacje z Urzędu Marszałkowskiego

Pulsoksymetry trafiły do Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej w Kielcach. Marszałek Andrzej Bętkowski przekazał je prezesowi oddziału Jerzemu Kurkowi i wiceprezesowi Jerzemu Żelaznemu. Zostały one zakupione z unijnego projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.